No direct marathi meaning for the english word 'To call off' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'To call off'
 • To draw off from allegiance फितुरणे
 • To pack somebody off एखाद्याला दूर पाठवूण देणे
 • Lay-off ज्या काळात कामावरून तात्पुरते कमी केलेले असते तो काळ
 • To finish off उरकून टाकणे
 • To clear off चुकता करणे
 • To trot off झटकणे
 • To call off स्थगित करणे
 • To leave off वर्जणे
 • Show-off 1. स्वतःचे कौशल्य    2. कर्तृत्व    3. बुद्धिचातुर्य
 • Lay-off pay कामबंदीमुळे नोकरीतून बडतर्फ करताना कामगारास देण्यात येणारे वेतन
 • Call in advance आगाऊ मागण्या
 • Call in 1. परत बोलावणे    2. अल्पकाळ भेटायला जाणे
 • Cat call नापसंतीदर्शक आवाज
 • Curtain-call रंगभूमीवरील अभिनय , गाणे, इत्यादींना दाद देण्यार्‍या रसिक प्रेक्षकांकडून नटाला स्टेजवर परत बोलावणे
 • To call off स्थगित करणे
 • To call over यादी पुकारणे
 • Final call money अंतिम मागणीचे पैसे
 • Call for 1. हाक मारणे    2. आवश्यकता असणे
 • At call मागणी देय
 • To call the roll हजेरी घेणे

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use