No direct marathi meaning for the english word 'Curtain-call' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Curtain-call'
 • Call in advance आगाऊ मागण्या
 • Call in 1. परत बोलावणे    2. अल्पकाळ भेटायला जाणे
 • Cat call नापसंतीदर्शक आवाज
 • Curtain-call रंगभूमीवरील अभिनय , गाणे, इत्यादींना दाद देण्यार्‍या रसिक प्रेक्षकांकडून नटाला स्टेजवर परत बोलावणे
 • To call off स्थगित करणे
 • To call over यादी पुकारणे
 • Final call money अंतिम मागणीचे पैसे
 • Call for 1. हाक मारणे    2. आवश्यकता असणे
 • At call मागणी देय
 • To call the roll हजेरी घेणे
 • Safety-curtain अग्निप्रतिबंधक पडदा
 • Curtain raiser मुख्य नाटकापूर्वी होणारी छोटी नाटिका
 • Curtain-call रंगभूमीवरील अभिनय , गाणे, इत्यादींना दाद देण्यार्‍या रसिक प्रेक्षकांकडून नटाला स्टेजवर परत बोलावणे
 • Safety curtain रंगभूमीवरील आगीपासून बचाव करणारा संरक्षण पडदा
 • Curtain-raiser मुख्यनाटका पूर्वी होणारी छोटी नाटिका
 • Curtain lecture बायकोने केलेली कानउघाडणी

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use