No direct marathi meaning for the english word 'Cat call' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Cat call'
 • Call in advance आगाऊ मागण्या
 • Call in 1. परत बोलावणे    2. अल्पकाळ भेटायला जाणे
 • Cat call नापसंतीदर्शक आवाज
 • Curtain-call रंगभूमीवरील अभिनय , गाणे, इत्यादींना दाद देण्यार्‍या रसिक प्रेक्षकांकडून नटाला स्टेजवर परत बोलावणे
 • To call off स्थगित करणे
 • To call over यादी पुकारणे
 • Final call money अंतिम मागणीचे पैसे
 • Call for 1. हाक मारणे    2. आवश्यकता असणे
 • At call मागणी देय
 • To call the roll हजेरी घेणे
 • Scaredy-cat चटकन घाबरुन जाणारी व्यक्ती
 • Cat call नापसंतीदर्शक आवाज
 • Cat-nap 1. छोटी निद्रा    2. डुलकी
 • Cat burglar भिंतीवर किंवा पाईपवर चढून इमारतीत प्रवेश करणारा घरफोड्या
 • Wild cat अविचारी (उदा.अव्यवहार्य योजना)
 • Cat-sleep 1. छोटी निद्रा    2. डुलकी
 • Let the cat out of bag 1. गुप्त गोष्टी जाहीर करणे    2. बिंग/बेंड फोडणे
 • To lead a cat and dog life सतत भांडत राहणे

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use