No direct marathi meaning for the english word 'Half-way' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Half-way'
 • Half-way 1. अर्ध्या अंतरावर असलेला    2. अपूर्ण    3. अर्धवट
 • Out-of-the-way 1. विलक्षण    2. असामान्य    3. आडवळणावरचा
 • To give way 1. कचकणे    2. फरकणे
 • To get out of the way भसकटणे
 • Every way सर्व प्रकारे
 • To move about in a leisirely way झुलणे
 • Federal way फेडरल वे
 • To cut one's way to success दैव काढणे
 • Speed way 1. मोटार सायकलस्वारांसाठी शर्यतीचा मार्ग    2. जेथे वाहने वेगाने चालवण्यास मुभा आहे असा मार्ग
 • Way ahead खूपच पुढे (किंवा पुढारलेला)
 • Half-way 1. अर्ध्या अंतरावर असलेला    2. अपूर्ण    3. अर्धवट
 • Half-pay 1. पूर्णवेळ नोकरीत नसणार्‍या व्यक्तीला मिळणारा पगार    2. सामान्यत: अर्धवेतन
 • Half-mast 1. निशाणाच्या काठीचा मध्यभाग    2. ध्वजस्तंभावर अर्ध्यावर ध्वज उतरवणे
 • Half-length माणसाच्या शरीराच्या वरच्या अर्ध्या भागाचा फोटो प्रतिमा
 • Half-hourly अर्ध्या तासाने घडणारा
 • Half moon bay हाफ मून बे
 • Half-brother आई किंवा वडील समान असलेला भाऊ
 • Half-hearted 1. उत्साहहीन    2. नाउमेद    3. पुरेशी आवड नसलेला
 • Half-size नेहमीच्या आकाराच्या निम्म्या आकाराचे
 • To give half-hearted help काडीने औषध लावणे

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use