No direct marathi meaning for the english word 'Speed way' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Speed way'
 • Half-way 1. अर्ध्या अंतरावर असलेला    2. अपूर्ण    3. अर्धवट
 • Out-of-the-way 1. विलक्षण    2. असामान्य    3. आडवळणावरचा
 • To give way 1. कचकणे    2. फरकणे
 • To get out of the way भसकटणे
 • Every way सर्व प्रकारे
 • To move about in a leisirely way झुलणे
 • Federal way फेडरल वे
 • To cut one's way to success दैव काढणे
 • Speed way 1. मोटार सायकलस्वारांसाठी शर्यतीचा मार्ग    2. जेथे वाहने वेगाने चालवण्यास मुभा आहे असा मार्ग
 • Way ahead खूपच पुढे (किंवा पुढारलेला)
 • To take away with speed दामटणे
 • Speed way 1. मोटार सायकलस्वारांसाठी शर्यतीचा मार्ग    2. जेथे वाहने वेगाने चालवण्यास मुभा आहे असा मार्ग
 • Speed boat वेगाने जाऊ शकणारी मोटरबोट (नौका)
 • Speed merchant मोटारगाडी बेफाम वेगाने हाकणारा माणूस
 • Speed - indicator 1. गतिदर्शक यंत्र    2. गतिमापक यंत्र
 • Clock speed घड्‍याळ गती
 • Speed up वेग, दर, उत्पादन, इ मध्ये करायची वाढ
 • Speed cop मोटारी,इ वाहनांचे नियंत्रण करणारा मोटरसायकलवरील पोलीस
 • Turbulence speed वादळी गती
 • Speed trap वाहनांचा वेग तपासणीसाठी असलेला रस्त्याचा विशिष्ट विभाग

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use