No direct marathi meaning for the english word 'stain' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • back - पाठ,  खुर्चीची पाठ,  मागची बाजू,  फुटबॉल मध्ये गोलच्या जवळचा खेळाडू,  वस्तूच्या मागील बाजूस असलेला आधार
  • second - द्वंद्वयुद्धातील योद्ध्याने निवडलेला पाठीराखा,  दुसरा मनुष्य,  द्वितीय दुय्यम प्रतीचा माल,  सेकंद,  अंशाचा ६० वा भाग,  क्षण,  पळ
  • color - रंग या शब्दाचे अमेरिकन स्पेलिंग
  • soil - जमिनीचा (मातीचा) वरचा थर,  खराब करणे,  मळवणे,  खराब होणे,  मळने,  जनावरांना पुष्ट करण्यासाठी त्यांना ताजा हिरवागार चारा खाऊ घालणे
  • bear - वाहून नेणे,  धारण करणे,  जन्म देणे,  सहन करणे,  वळणे,  अस्वल,  अस्वलासारखा रानटी मनुष्य
  • support - आधार देणे,  टेकू देणे,  उचलून धरणे,  आधार,  मदत
  • paint - (पाणी अगर तेल यांत मिसळून लावायचा)रंग,  चेहर्‍याला लावण्याचा रंग,  रंगांच्या ट्यूबचा संच
  • dirty - अस्वच्छ,  घाणेरडी,  मलिन,  गलिच्छ,  अश्लील,  लाजिरवाणी
  • maintain - चालू ठेवणे,  अभंग राखणे,  पालनपोषण करणे
  • colour - रंग,  वर्ण,  सत्यतेची छटा,  निशाण,  गुलाबी छटा,  तेज,  रंगवणे

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use