No direct marathi meaning for the english word 'address' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • speech - वाचा,  बोलणे,  भाषण,  भाषा,  जाहीर भाषण,  व्याख्यान,  एखाद्याची बोलण्याची वैशिष्टयपूर्ण शैली
  • direct - कहयात ठेवणे,  हुकूम करणे,  वाट दाखवणे,  पत्रावर वगैरे पत्ता लिहणे,  धंद्याचे मार्गदर्शन करणे,  सिनेमा दिग्दर्शन करणे,  संगीत दिग्दर्शन करणे
  • discourse - प्रवचन,  व्याख्यान,  भाषण,  संभाषण,  सविस्तर भाषण करणे,  बोलणे,  चर्चा करणे
  • accost - आपण होऊन बोलणे,  आपण होऊन हटकणे
  • consignee - अडत्या,  ज्याच्याकडे माल पाठवतात तो
  • harangue - आवेशयुक्त भाषण,  पत्निने पतीस दिलेले व्याख्यान,  च्यापुढे तावातावाने भाषण करणे

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use