No direct marathi meaning for the english word 'wise' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • also - शिवाय,  भरीला,  जोडीला,  सुद्धा,  देखील
  • same - समान,  तसाच,  सारखाच,  तोच(पूर्वोक्त),  तीच गोष्ट,  तोच मनुष्य
  • too - आणखी,  सुद्धा,  शिवाय,  नको इतका,  फारच जास्त
  • across - एका बाजूपासून दुसर्‍या बाजूपर्यंत,  च्या पलीकडे,  विरुद्ध बाजूला
  • nothing - काही नाही,  क्षुल्लक गोष्ट,  शून्य
  • else - शिवाय,  आणखी
  • alike - एखाद्यासारखे एक,  त्याचप्रमाणे,  एकाच मार्गाने,  तसेच
  • equally - बरोबरीने,  तितकाच
  • At least - किमान
  • know-all - सर्वज्ञ असल्याचा बहाणा करणारी व्यक्ती

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use