No direct marathi meaning for the english word 'vision' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • control - च्यावर सत्ता गाजवणे,  ताब्यात ठेवणे,  काबूत ठेवणे,  मर्यादेत ठेवणे,  संयमन करणे,  सत्ता,  अधिकार
  • section - तुकडा,  भाग,  छेद,  (एखाद्या वस्तूचा)विभाग,  उपशाखा,  भाग (तुकडे)पाडणे
  • sight - पाहण्याची शक्ती,  दृष्टी,  दर्शन,  दृश्य,  देखावा,  दृष्टीचा टप्पा,  हास्यास्पद दिसणारी व्यक्ती (ध्यान)दृष्टिकोन
  • divide - विभागणे,  विभाग करणे,  गणितातील भागणे,  वाटून देणे,  च्यामध्ये फाटाफूट करणे,  पाणलोट,  दुफळी
  • supply - पुरवठा करणे,  उपलब्ध करून देणे,  पुरवठा,  साठा
  • seeing - दृष्टी,  (खगोलदर्शन)वातावरणाचे स्वरुप (विशेषत: ग्रह,  तारे,  इच्या अवलोकनाबाबत),  ज्या अर्थी
  • view - दृष्‍टीचा टप्पा,  दृष्टीपथ,  देखावा,  दृश्य,  पाहण्याची संधी,  मनात केलेले अवलोकन,  काही पाहून इ. ठरवलेले मत
  • review - पुनरावलोकन,  समालोचन,  सैन्याची तपासणी,  चिंतनपर परीक्षण,  समीक्षा,  पुन्हा उजळणी करणे,  सिंहावलोकन करणे
  • split - वाटणे,  विभागून देणे,  फाटणे,  उभा चिरणे,  फूट पाडणे,  घटक वेगळे करणे,  दुभंगणे
  • inspection - बारकाईने तपासणी करणे,  अधिकृत तपासणी

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use