No direct marathi meaning for the english word 'vise' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • correct - बरोबर,  चालीरीतींना धरून,  योग्य,  प्रसंगोचित्त,  चूक दुरुस्त करणे,  चूक नजरेला आणून शासन करणे
  • plan - नकाशा,  रेषाकृती,  योजना,  पूर्वकल्पना
  • control - च्यावर सत्ता गाजवणे,  ताब्यात ठेवणे,  काबूत ठेवणे,  मर्यादेत ठेवणे,  संयमन करणे,  सत्ता,  अधिकार
  • warn - (संभाव्य संकटाचा) इशारा देणे,  धोक्याची सूचना देणे,  कळवणे,  सल्ला देणे
  • review - पुनरावलोकन,  समालोचन,  सैन्याची तपासणी,  चिंतनपर परीक्षण,  समीक्षा,  पुन्हा उजळणी करणे,  सिंहावलोकन करणे
  • considered - विचारपूर्वक बनवलेले
  • visa - प्रवेशाचा अगर निर्गमनाचा परवाना दर्शवणारा शिक्का,  प्रवेशपरवान्यावर असा प्रदेश अनुमतीचा शिक्का मारणे
  • recommend - सल्ला देणे,  ची शिफारस करणे,  च्या बद्दल चांगले बोलणे
  • Monitor - वर्गातील खास जबाबदार्‍या असणारा विद्यार्थी,  परकीय आकाशवाणीचा अहवाल देणे
  • superintend - पर्यवेक्षण करणे

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use