No direct marathi meaning for the english word 'vigilant' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • Watchful - दक्ष,  सावध
  • alert - पूर्ण सावध आणि कृती करण्यास सिद्ध असा,  जागृत,  दक्ष,  धोक्याचा इशारा
  • wary - सावध (संकट लबाडी इ. बाबत) जागरुक
  • ware - (सामासिक शब्दांच्या अंती) (एकाच साहित्यापासून) बनवलेला माल,  चिनीमातीची भांडी,  विकायचा माल,  सावधान,  लक्षात घेणे,  (शिकार्‍यांना सावधगिरीची सूचना) तार (काटेरी) आहे तरी सावधान

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use