No direct marathi meaning for the english word 'utter' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • all - सर्व,  पूर्ण संख्येने,  सगळे,  एकूण एक
  • say - बोलणे,  म्हणणे,  उच्चारणे,  (पाठ केलेले इ)म्हणून दाखवणे,  मत व्यक्त करणे,  कथन
  • complete - पूर्ण,  समग्र,  अखंड,  शेवटास नेलेला,  पुरा
  • quite - क्रिपूर्णपणे,  वस्तुत:
  • voice - (व्याकरण) प्रयोग,  आवाज,  ध्वनी,  विशेष प्रकारचा आवाज (कोमल कठोर इ.),  बोलण्याची शक्ती (वाचा),  अभिव्यक्ती,  व्यक्त करणे
  • fly - हवेत उडणे,  विमानाने प्रवास करणे,  फडफडणे,  वेगाने जाणे,  पळून जाणे,  निसटून जाणे,  माशी
  • speak - तोडातून शब्दांचा उच्चार करणे,  च्याबरोबर बोलणे,  भाषण करणे,  (शब्दांनी किंवा शब्दांखेरीज) भाव व्यक्त करणे (भाषा) येणे,  (वाद्य,  तोफ,  इ) आवाज करणे
  • clean - स्वच्छ,  निर्मळ,  धुतलेला,  शुद्ध,  सुबक,  कौशल्यपूर्ण,  संपूर्णपणे
  • dead - मृत,  वठलेला,  कधीही जिवंत नसलेला,  हालचाल, भावाना इ. विरहित,  पूर्ण,  अप्रचिलति,  निर्जीव झालेला
  • wave - लाट,  ऊर्मी,  तरंग,  झटकारा,  हलवणे,  केसातील कुरळा भाग,  फडफडणे

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use