No direct marathi meaning for the english word 'trip' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • skin - कातडी,  त्वचा,  चामडी,  जनावराचे कातडे,  प्राण्याच्या कातडयापासून द्रव ठेवण्यासाठी बनवलेली पिशवी,  साल,  दुधावरची पातळ साय
  • travel - प्रवास करणे,  जाणे (वेग असणे उदा आगगाडी),  (दूरदूर) सफरी,  त्यासंबंधी पुस्तक,  एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी फिरणे,  प्रवास
  • ride - (घोडयावर) स्वार होऊन रपेट करणे,  (गाडीत बसून) प्रवास करणे,  (घोडा,  सायकल,  इवर बसून) चालवणे,  (जहाज) तरंगणे
  • band - वाद्यवृंद,  पट्‍टी,  फीत,  रंगाचा पट्टा,  रंगाची पट्‍टी,  टोळी,  गट
  • journey - प्रवास,  सफर,  प्रवास करणे
  • bare - उघडा,  वस्त्रहीन,  उजाड,  अनवाणी,  केवळ,  फक्त,  अगदी जरुरी पुरताच
  • youth - तारुण्य,  तरुणपणा,  तारुण्याचा काळ,  तरुण पुरुष
  • voyage - जलप्रवास,  हवेतील किंवा अवकाशातील प्रवास,  जलपर्यटनास जाणे
  • tour - पर्यंटन (ज्यात अनेक स्थळांना भेटी दिल्या जातात,  दौरा,  पर्यटन करणे
  • juvenile - तरूण मनुष्य,  तरूण,  तरूणास शोभल असा

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use