No direct marathi meaning for the english word 'transport' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • carry - वाहून नेणे,  आधार देणे,  समावेश करणे,  जिंकणे,  पटवून देणे,  मान्य करणे,  जाऊन पोचणे
  • ecstasy - परमानंद,  ब्रह्‌मानंद
  • conveyance - वाहून नेणे,  वाहन,  वाहतुकीचे साधन,  हस्तांतर
  • Freight - वाहतूक केलेला माल,  मालवाहतूकीसाठी द्यावे लागणारे भाडे,  मालाची जलमार्गाने वाहतूक,  जहाजावर माल भरणे,  भाड्याने घेणे
  • cart - दोन चाकी गाडी
  • convey - घेऊन जाणे,  वाहून नेणे,  व्यक्त करणे,  कल्पना आणून देणे,  हवाली करणे

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use