No direct marathi meaning for the english word 'thrust' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • stick - काठी,  (झाडांची) काटकी,  (खडू रंग इ ची) कांडी,  बुद्धीने मंद व लोकांत न मिसळणारा मनुष्य,  सोटा,  दांडा,  घुसवणे
  • push - लोटणे,  ढकलणे,  प्रयत्नाने शेवटास नेणे
  • poke - (काठी बोट इ) खूपसणे,  च्यामध्ये लुडबुडने,  ढवळाढवळ करणे,  धक्का,  कोपरखळी,  कप्पा,  पिशवी
  • stab - (टोकदार हत्याराने) भोसकणे,  (भोसकावे तसे) भेदून जाणे,  भोसकणे,  तीव्र वेदना,  एखादी गोष्ट करण्याचा प्रयत्न

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use