No direct marathi meaning for the english word 'solitary' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • only - एकटाच,  एकुलता एक,  फक्त,  केवळ,  केवळ,  फक्त३ असे नसते तर
  • alone - इतर लोकांशिवाय,  एकटा,  फक्त
  • single - एकच,  एकाच्याच उपयोगाचा,  एकापुरताच,  अविवाहित,  (फूल)पाकळयांची एकच रांग असलेले,  प्रत्येक बाजूला एकच खेळाडू असलेला (टेनिस,  बॅडमिंटन
  • lonely - एकाकी,  मित्रहीन,  निर्मनुष्य,  एकाकी,  एकाकीपणामुळे उद्विग्न
  • forlorn - परित्यक्त,  निराधार,  दुःखी,  उपेक्षित,  दुर्दैवी
  • lonesome - अत्यंत एकाकी,  एकाकीपणाची जाणीव आणणारा
  • secluded - (जागा)निवांत,  एकांताची,  निर्जन

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use