No direct marathi meaning for the english word 'sole' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • but - पण,  परंतु,  फक्त,  केवळ,  शिवाय,  खेरीज
  • one - एक,  एकजण,  एकच एक,  एक,  आपण,  एकमत असणे,  निदान
  • only - एकटाच,  एकुलता एक,  फक्त,  केवळ,  केवळ,  फक्त३ असे नसते तर
  • alone - इतर लोकांशिवाय,  एकटा,  फक्त
  • single - एकच,  एकाच्याच उपयोगाचा,  एकापुरताच,  अविवाहित,  (फूल)पाकळयांची एकच रांग असलेले,  प्रत्येक बाजूला एकच खेळाडू असलेला (टेनिस,  बॅडमिंटन
  • serious - गंभीर,  विवेकी,  भीतिदायक मनापासूनचा,  प्रामाणिक
  • merely - केवळ,  फक्त,  मात्र
  • gasoline - पेट्रोल
  • gravity - गुरुत्व,  वजन
  • seriousness - गांभीर्य,  खरेपणा,  महत्व

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use