No direct marathi meaning for the english word 'smudge' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • soil - जमिनीचा (मातीचा) वरचा थर,  खराब करणे,  मळवणे,  खराब होणे,  मळने,  जनावरांना पुष्ट करण्यासाठी त्यांना ताजा हिरवागार चारा खाऊ घालणे
  • dirty - अस्वच्छ,  घाणेरडी,  मलिन,  गलिच्छ,  अश्लील,  लाजिरवाणी
  • Smear - डाग,  कलंक,  (तेलाने) माखणे,  फासणे,  डाग पाडणे,  चोपडणे,  एखाद्याचे नाव खराब करणे

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use