Meaning of 'sight'

 • पाहण्याची शक्ती
 • दृष्टी
 • दर्शन
 • दृश्य
 • देखावा
 • दृष्टीचा टप्पा
 • हास्यास्पद दिसणारी व्यक्ती (ध्यान)दृष्टिकोन

Related Phrases

 • Sight payment विपत्राचे तात्काळ पैसे मिळण्याची व्यवस्था
 • Sight bill 1. दर्शनी हुंडी    2. दर्शनी विपत्र
 • To catch sight of someone or something 1. दृष्टीस पडणे    2. नजरेत येणे
 • Sight draft 1. दर्शनी हुंडी    2. सादर केल्यानंतर ताबडतोब पैसे मिळतील अशी हुंडी
 • At sight धनादेश, हुंडी वा तत्सम हजर केल्याबरोबर त्याचे पैसे अदा करणे
 • Bill of sight देखत मालनोदपत्र
 • After sight दर्शनोत्तर

SynonymsTags: Marathi Meaning of sight, sight Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, sight Marathi Meaning, sight English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use