No direct marathi meaning for the english word 'savor' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • taste - चव घेणे,  चव लागणे,  चाखून पाहणे,  आस्वाद घेणे,  चवीचे ज्ञान,  चव,  रुची
  • tasty - चवदार,  स्वादिष्ट,  खमंग
  • palate - टाळू,  रसनेंद्रिय,  अभिरुची
  • flavour - चव,  स्वाद,  विशेष गुण,  लज्जत,  लज्जतदार बनवणे,  विशेष चव आणणे
  • relish - सुखाचे वाटणे (आवडणे),  ची चव आवडणे,  रुचणे,  ची चव असणे,  चव,  स्वाद,  खुमारी
  • savour - चव,  रुची,  स्वाद,  लज्जत,  - ची शक्यतेची कल्पना उत्पन्न करणे
  • smack - थोबाडीत मारणे,  चापट,  तडाखा,  बॅटने मारलेला फटकारा,  मच्छीमारीची लहान होडी,  आवाज ऐकू जाईन अशा रीतीने घेतलेले चुंबन
  • briny - खारट

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use