No direct marathi meaning for the english word 'sack' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • bag - पिशवी,  थैली,  पोते,  पिशवीत असलेले सर्व सामान,  पुष्कळ
  • search - झडती घेणे,  चाचपडून पाहणे,  आपल्या मनाला विचारुन पाहणे
  • pillage - लूटालूट करणे,  (लढाइतील) लूट
  • loot - लूट,  लुटणे
  • maraud - धाड घालणे,  लूटमार करत फिरणे
  • poke - (काठी बोट इ) खूपसणे,  च्यामध्ये लुडबुडने,  ढवळाढवळ करणे,  धक्का,  कोपरखळी,  कप्पा,  पिशवी
  • rummage - एखादी गोष्ट शोधण्यासाठी उसकाउसकी करणे,  धुंडाळणे,  (जहाज इची) पूर्णपणे झडती घेणे (जहाजांची केलेली) कसून तपासणी,  तपासणीत मिळालेल्या वस्तू

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use