No direct marathi meaning for the english word 'rude' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • careful - सावध,  काळजी घेणारा,  काळजीपूर्वक केलेला
  • law - कायदा,  सरकार, अधिकारी, रूढी, इ.ने लादलेला निर्बंध,  नियम,  शास्त्र,  सिद्धता,  कायदाकानून,  कायद्याचा व्यवसाय
  • rough - उंचसखल,  खरबरीत,  उग्र,  क्षुब्ध,  खवळलेला,  कर्कश,  कर्णकटू
  • primitive - मूळचा प्रथम,  प्रचिन काळचा
  • raw - न शिजवलेला,  कच्चा,  मुळ स्थितीत असलेला,  (व्यक्ती)शिकून तयार न झालेली,  शरीरावर हुळहुळी झालेली जागा
  • provident - दुरदर्शी
  • circumspection - सावधानता,  मागची-पुढची दृष्टी
  • harsh - कटू वाटणारा,  कठोर,  निर्दय,  असह्य
  • discourteous - उद्धटपणा,  असभ्य,  आदर न दाखवणारा
  • sage - शहाणा,  सुज्ञ मनुष्य,  ज्ञानी पुरुष,  ऋषी,  करडया-हिरवट रंगाची पाने असलेली एक वनस्पतीची पाने वनस्पती (अन्नाची लज्जत वाढावी म्हणून या वनस्पतीची पाने वापरतात),  शहाणा,  परिपक्व

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use