No direct marathi meaning for the english word 'relinquish' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • desert - निर्जन,  ओसाड,  ओसाड प्रदेश,  वाळवंट,  निर्जल प्रदेश,  त्याग करणे,  दुष्टपणाने सोडून जाणे
  • resign - राजीनामा देणे,  ताब्यात देणे,  स्वाधीन करणे,  शरण जाणे,  (एखाद्या दस्तऐवजावर) पुन्हा सही करणे
  • Abandon - एखादी गोष्ट पूर्णपणे सोडून दूर जाणे,  त्याग करणे,  सोडून देणे
  • Abdicate - वरिष्ठ पदाचा त्याग करणे,  महत्वाच्या जबाबदारीचा त्याग करणे,  पदत्याग करणे
  • quit - सोडुन जाणे,  त्याग करणे,  काम थांबविणे,  मुक्त झालेला,  हक्क सोडुन देणे,  एखादी व्यक्ती कर्जमुक्त झाल्याचे जाहीर करणे

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use