No direct marathi meaning for the english word 'prod' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • make - रचणे,  तयार करणे,  बांधणे,  निर्माण करणे,  गडबड, गोंधळ इ.,  शारीरिक हालचाल करणे,  पैसा कमावणे
  • making - एखाद्या यशाचे कारण,  आवश्यक गुण किंवा साहित्य
  • copy - नक्कल,  प्रत,  छापावयास देण्याची मूळ प्रत, मसूदा,  पुस्ती,  कित्ता,  नक्कल करणे,  परीक्षेच्या वेळी चोरून नकल करणे
  • present - उपस्थित,  हजर असलेला,  सद्य,  हल्लीचा,  विचारार्थ पुढे असणारा,  (कोर्ट) वकिलाने आपली बाजू मांडणे,  बक्षिस, भेट देणे
  • product - उत्पादन तयार माल,  परिपाक,  फळ
  • cause - कारण,  निमित्त,  मूळ,  ध्येय,  हेतू,  दावा,  कारणीभूत
  • huge - आकाराने प्रचंड,  खूप मोठा
  • produce - उत्पन्न करणे,  ला जन्म देणे,  ची निर्मिती करणे
  • result - परिणाम किंवा फळ,  निप्पत्ती,  निकाल (अंत),  निकालपत्रक
  • wonder - आश्चर्य,  विस्मय,  अचंबा,  आश्चर्यकारक गोष्ट,  वस्तू,  व्यक्ती,  चमत्कार

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use