No direct marathi meaning for the english word 'perceive' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • see - पाहणे,  पाहू शकणे,  स्पष्ट दिसणे,  (पत्र,  इवरुन)समजणे,  अनुभव असणे,  भेटणे
  • feel - स्पर्शाने जाणीव होणे,  स्पर्श करणे,  अनुभव येणे,  मनाला लागणे,  दया येणे,  मनापासून वाटणे,  वाटणे (उगाच मनात येणे)
  • notice - अवलोकन करणे,  लक्ष देणे,  लक्षात घेणे,  ओळख आहे असे दाखवणे,  च्या विषयी मत व्यक्त करणे,  सूचना,  आगाऊ सूचना
  • sense - ज्ञानेंद्रिय,  मनाची नेहमीची सुस्थिती (भाव),  (कर्तव्य, इ ची)जाणीव,,  समज,  तारतम्य,  जाणण्याची कुवत,  अर्थ
  • sight - पाहण्याची शक्ती,  दृष्टी,  दर्शन,  दृश्य,  देखावा,  दृष्टीचा टप्पा,  हास्यास्पद दिसणारी व्यक्ती (ध्यान)दृष्टिकोन
  • observe - निरीक्षण करणे,  बारकाईने पाहणे
  • realize - स्पष्ट करणे,  लक्षात येणे,  ची पूर्तता करणे (कृतीत आणणे),  अनुभवणे
  • apprehend - पकडणे,  अटक करणे,  समजणे,  कळणे
  • discern - स्पष्टपणे ओळखणे,  पंचेंद्रियांनी ओळखणे,  भेद जाणणे,  पारखणे,  विवेक करणे,  मर्म समजणे
  • grasp - घट्ट पकडणे,  अर्थ समजणे,  आकलन होणे

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use