No direct marathi meaning for the english word 'oration' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • speech - वाचा,  बोलणे,  भाषण,  भाषा,  जाहीर भाषण,  व्याख्यान,  एखाद्याची बोलण्याची वैशिष्टयपूर्ण शैली
  • company - संगती,  साहचर्य,  सोबत,  कंपनी,  मंडळ,  व्यापारीमंडळ,  फौजेची तुकडी
  • search - झडती घेणे,  चाचपडून पाहणे,  आपल्या मनाला विचारुन पाहणे
  • research - संशोधन,  संशोधनात मग्न असणे
  • spoilage - बिघडवणे खराबी
  • guild - व्यापारी संघ
  • worship - (ईश्वराची) उपासना,  आराधना,  पूजा,  एखाद्याबद्दल वाटणारा पूज्यभाव
  • discourse - प्रवचन,  व्याख्यान,  भाषण,  संभाषण,  सविस्तर भाषण करणे,  बोलणे,  चर्चा करणे
  • rehabilitation - पुनर्वसन,  पूर्वपदावर स्थापना
  • harangue - आवेशयुक्त भाषण,  पत्निने पतीस दिलेले व्याख्यान,  च्यापुढे तावातावाने भाषण करणे

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use