No direct marathi meaning for the english word 'mode' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • how - कसे,  कोणत्या साधनाने?,  प्रकृतीने कसा,  किती,  आश्चर्य दाखवण्यासाठी,  सभ्यता म्हणून वापर
  • new - नवा,  नवीन,  अस्तिवात असलेला पण नव्याने शोधलेला म्हणून नवीन,  नवा (जुना नाही तो),  पूर्वी न अनुभवलेला म्हणून नवा
  • way - रस्ता,  मार्ग,  गल्ली,  काही करण्याचा मार्ग (रीत),  दिशा,  चालीरिती,  वैयक्तिक गुण किंवा स्वभाव
  • example - नमुना,  उदाहरण,  कित्ता,  आदर्श,  नमुना,  इशारा,  धडा
  • means - साधन,  साहित्य,  मिळकत,  संपत्ती
  • pattern - उत्तम उदाहरण (नमुनेदार),  नमुना,  आकृतीबंध,  कापडाचा नमुना,  (गालिचा इवरील) शोभिवंत नक्षीकाम,  च्या बरहुकूम बनवणे,  वेलबुट्टी काढणे
  • middle - मधला,  मधील,  मध्यम दर्जाचा,  मध्यबिंदू,  मध्यभाग,  कटीप्रदेश,  कमर
  • shape - आकार,  घात,  ठेवण,  घडण,  ढब,  रुप,  प्रकार
  • method - मार्ग,  तंत्र,  कार्यपदधती,  व्यवस्थितपणा,  टापटीप
  • average - अनेक राशींच्या बेरजेला राशींच्या संख्येने भागल्यावर येणारे उत्तर,  सरासरी,  मध्यमान,  सर्वसामान्य श्रेणी,  सरासरी काढणे

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use