No direct marathi meaning for the english word 'merit' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • desert - निर्जन,  ओसाड,  ओसाड प्रदेश,  वाळवंट,  निर्जल प्रदेश,  त्याग करणे,  दुष्टपणाने सोडून जाणे
  • value - किंमत,  महत्व,  उपयुक्तता,  (पैशात किंवा अन्य परिमाणात) किंमत,  परिमाणाकारकता,  (अव)मूल्ये,  किंमत ठरविणे
  • worth - मूल्य,  किंमत,  योग्यता,  गुणवत्ता,  च्या किमतीचा,  च्या इतके मोल असलेला
  • earn - कमावणे,  मिळवणे,  योग्य असणे
  • deserve… - पात्र असणे,  लायक असणे
  • quality - दर्जा (गु्रण,  मोल),  दर्जा (प्रकार),  गुणधर्म,  लक्षण

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use