No direct marathi meaning for the english word 'mar' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • first - पहिला,  प्रथम,  सर्वात महत्वाचा,  मुख्य,  पहिल्यांदा,  इतर सर्वांच्या अगोदर,  प्रथम
  • sea - समुद्र,  सागर,  (उपमादर्शक)संख्या,  आकार इ ने अफाट असणारी गोष्ट,  मोठया लाटा
  • main - मुख्य,  प्रमुख,  सर्वात महत्वाचा,  पाण्याचा वीज, गॅस इ.चा मुख्य नळ किंवा तारा
  • notice - अवलोकन करणे,  लक्ष देणे,  लक्षात घेणे,  ओळख आहे असे दाखवणे,  च्या विषयी मत व्यक्त करणे,  सूचना,  आगाऊ सूचना
  • bright - चकचकीत,  तेजस्वी,  हुशार,  पाणीदार,  आनंदी,  उज्ज्वल,  प्रसिद्ध
  • edge - धार,  तीक्ष्ण बाजु,  कडा,  काठ,  धार काढणे,  धार देणे
  • single - एकच,  एकाच्याच उपयोगाचा,  एकापुरताच,  अविवाहित,  (फूल)पाकळयांची एकच रांग असलेले,  प्रत्येक बाजूला एकच खेळाडू असलेला (टेनिस,  बॅडमिंटन
  • war - युद्ध,  लढाई,  युद्धशास्त्र व कला,  कोणत्याही प्रकारचे युद्ध (संघर्ष)
  • note - स्मरणार्थ केलेले टिपण,  नोंद,  स्पष्टीकरणार्थ असलेली टीप,  वचनचिठठी,  सूरपटटी,  सूर,  खूण
  • sharp - तीक्ष्ण,  धारदार,  (आकृती,  इ)स्पष्ट दिसणारी,  (वाकण,  उतार) फार मोठा,  (नजर

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use