No direct marathi meaning for the english word 'keep away' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • ware - (सामासिक शब्दांच्या अंती) (एकाच साहित्यापासून) बनवलेला माल,  चिनीमातीची भांडी,  विकायचा माल,  सावधान,  लक्षात घेणे,  (शिकार्‍यांना सावधगिरीची सूचना) तार (काटेरी) आहे तरी सावधान

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use