No direct marathi meaning for the english word 'invite' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • call - आरोळी ठोकणे,  ओरडणे,  नाव देणे,  म्हणणे
  • ask - माहिती मिळवण्यासाठी एखाद्याला प्रश्न विचारणे,  विचारणे,  पृच्छा करणे,  प्रश्न करणे,  सवाल टाकणे,  सांगणे
  • bid - देऊ करणे,  ‍लिलावात किंमत सांगणे,  लिलावात केलेली मागणी,  पत्त्यांच्या खेळातील खोली,  मागणी,  जोराचा प्रयत्न,  आज्ञा करणे

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use