No direct marathi meaning for the english word 'investigate' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • search - झडती घेणे,  चाचपडून पाहणे,  आपल्या मनाला विचारुन पाहणे
  • examine - परीक्षार्थी
  • research - संशोधन,  संशोधनात मग्न असणे
  • explore - शोध लावण्यासाठी अज्ञात प्रदेशात प्रवास करणे
  • study - अध्ययन करणे,  अभ्यास करणे,  पाठ करणे,  मुखोद्गत करणे,  अध्ययन,  मनन,  निरीक्षण
  • look into - चौकशी करणे
  • scrutinize - - ची काळजीपूर्वक छाननी करणे
  • inspect - बारकाईने तपासणे,  अधिकृत तपासणी करणे

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use