No direct marathi meaning for the english word 'foul' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • soil - जमिनीचा (मातीचा) वरचा थर,  खराब करणे,  मळवणे,  खराब होणे,  मळने,  जनावरांना पुष्ट करण्यासाठी त्यांना ताजा हिरवागार चारा खाऊ घालणे
  • dirty - अस्वच्छ,  घाणेरडी,  मलिन,  गलिच्छ,  अश्लील,  लाजिरवाणी
  • impure - अपवित्र,  घाणेरडा,  भेसळ असलेला
  • Scurvy - जीवनसत्वाच्या अभावाने उद्‍भवणारा एक प्रकारचा रक्तरोग,  क्षुद्र,  नीच,  गचाळ
  • grime - घट्ट बसलेला मळ, काजळी,धुळ इ.ने माखणे.
  • obscene - बीभत्स,  अश्लील
  • sordid - घाणेरडा,  (परिस्थिती) अत्यंत खराब,  हलाखीची,  (व्यक्ती) नीच,  स्वार्थी
  • vile - अत्यंत लाजिरवाणा,  अत्यंत अधम,  (शब्द इ.) अत्यंत घाणेरडे,  (हवा) वाईट,  क्षुद्र
  • tangle - (दोरा केस इ. ची) गुंतागुंत,  गुंतवळा,  गुंतागुंतीची अवस्था,  गुंतागुंत करणे किंवा होणे

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use