No direct marathi meaning for the english word 'excavate' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • dig - खणणे,  खोदणे,  खणून बाहेर काढणे,  शस्त्र खुपसणे,  संशोधन करणे,  अडथळे बाजूला सारून पुढे जाणे,  परीक्षेसाठी खूप परिश्रम करणे
  • dug - डिग' चे भूतकाळी रूप,  आचळ
  • hollow - पोकळी,  खड्डा,  खळगा
  • grub - अन्नार्थ खणणे,  खणून काढून टाकणे,  अळीच्या अवस्थेत असणारा किडा,  अन्न
  • delve - सखोल चौकशी,  अभ्यास करणे,  खूप खोल खणणे,  काही शोधण्यासाठी टेबलच्या खणांची उसकाउसकी करणे

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use