No direct marathi meaning for the english word 'dress' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • right - खरे,  बिनचूक,  योग्य,  न्याय्य,  सुस्थितीत असलेला
  • clothes - अंगावरील कपडे,  बिछान्यावरील चादर, ब्लँकेट इ.
  • speech - वाचा,  बोलणे,  भाषण,  भाषा,  जाहीर भाषण,  व्याख्यान,  एखाद्याची बोलण्याची वैशिष्टयपूर्ण शैली
  • wear - पेहरणे,  अंगावर घालणे,  झिजणे,  झिजवणे,  टिकणे,  चांगल्या स्थितीत राहणे
  • clothing - कपडे
  • direct - कहयात ठेवणे,  हुकूम करणे,  वाट दाखवणे,  पत्रावर वगैरे पत्ता लिहणे,  धंद्याचे मार्गदर्शन करणे,  सिनेमा दिग्दर्शन करणे,  संगीत दिग्दर्शन करणे
  • strip - कपडे आवरण इकाढून टाकणे,  लुबाडणे,  (कागद कापड जमीन इचा) लांब, अरुंद पट्टा,  विमान धावपट्टी
  • Don - सभ्य गृहस्थ,  स्पेनमधील सभ्य गृहस्थ,  स्पेनमधील सभ्य गृहस्थाच्या नावामागे लावण्यात येणारी उपाधी,  विदयापीठाचा अधिकारी,  अंगावर चढवणे कोट
  • habit - सवय,  सराव,  परिपाठ,  सरावाचा पोशाख,  नेहमीचा,  नित्याची वागणूक,  मनाची अवस्था
  • compensation - भरपाई,  नुकसान भरपाईची रक्कम

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use