No direct marathi meaning for the english word 'distinguish' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • difference - भिन्नता,  फरक,  भेद,  दोन संख्यांमधील अंतर,  फरक,  मतभेद
  • noted - प्रख्यात,  नावजलेला,  लक्षात येण्यासारखा
  • discern - स्पष्टपणे ओळखणे,  पंचेंद्रियांनी ओळखणे,  भेद जाणणे,  पारखणे,  विवेक करणे,  मर्म समजणे
  • discriminate - भेद जाणणे,  तारतम्य पाहून पसंत करणे,  सापन्नभाव असणे
  • differentiate - भेद जाणणे,  फरक सांगणे,  भिन्नत्व दाखवण्याचे कार्य करणे
  • notable - लक्षात भरणारा (संस्मरणीय),  विशेष उल्लेखनीय,  प्रसिदध व्यक्ती

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use