No direct marathi meaning for the english word 'descry' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • sight - पाहण्याची शक्ती,  दृष्टी,  दर्शन,  दृश्य,  देखावा,  दृष्टीचा टप्पा,  हास्यास्पद दिसणारी व्यक्ती (ध्यान)दृष्टिकोन
  • discern - स्पष्टपणे ओळखणे,  पंचेंद्रियांनी ओळखणे,  भेद जाणणे,  पारखणे,  विवेक करणे,  मर्म समजणे

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use