Meaning of 'case'

 • पेटी
 • बॅग
 • आच्छादन
 • अभ्रा
 • पेटीत ठेवणे
 • पेटीत बसवणे
 • खटला

Related Phrases

 • Pillow-case उशीचा अभ्रा
 • In no case काही झाले तरी नाही
 • In that case तसे असेल तर
 • As the case may be परिस्थितीनुसार
 • Criminal case 1. अपराधिक खटला    2. फौजदारी खटला
 • In case of असे घडले तर
 • Letter case पत्रे, इ.ठेवण्याची खिशातील वही
 • Case taking रोगलक्षणांची नोंद
 • To have a good case एखाद्याची बाजू भक्कम असणे
 • In case असे घडू नये असे वाटत असेल तर

SynonymsTags: Marathi Meaning of case, case Marathi Meaning, English to Marathi Dictionary, case Marathi Meaning, case English Meaning

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use