No direct marathi meaning for the english word 'capacity' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • power - सामर्थ्य,  शक्ती,  काही करण्याची ताकद,  (पाणी, वीज इ.चा) जोर,  अधिकार,  (गणित)घात,  (भिंग)प्रतिमेची वर्धन करणारी शक्ती
  • ability - कौशल्य,  ताकद
  • volume - घनफळ,  ग्रंथ (ग्रंथमालिकेपैकी एक),  खूप माप (लोटच्या लोट),  ध्वनी आवाजाचा मोठेपणा (शक्ती)
  • aptitude - नैसर्गिक क्षमता किंवा कौशल्य,  स्वाभाविक कल
  • content - धारणाशक्ती,  विषय,  मजकूर,  आत समाविष्ट असलेल्या गोष्टी,  सामग्री
  • aptness - चोखपणा,  सुयोग्यता,  तत्परता
  • faculty - नैसर्गिक शक्ती,  मनाची निसर्गदत्त शक्ती,  कार्यक्षमता,  विद्याशाखा,  अशा शाखेतील सर्व शिक्षक

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use