No direct marathi meaning for the english word 'bulk' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • large - मोठा,  विस्तृत,  विशाल,  उदार,  अधिकार फार मोठा,  मुक्त,  स्वतंत्र
  • size - (लहान किंवा मोठा) आकार,  माप,  आकारानुसार मांडणी करणे,  खळ,  कांजी,  खळ लावणे
  • mass - रोमन कॅथॉलिकांचा एक धार्मिक विधी,  गठठा,  ढीग,  वस्तुमान,  एकत्र आलेल्या वस्तूंचा गठठा,  एकत्र जमणे,  जमवणे
  • volume - घनफळ,  ग्रंथ (ग्रंथमालिकेपैकी एक),  खूप माप (लोटच्या लोट),  ध्वनी आवाजाचा मोठेपणा (शक्ती)
  • voluminous - विशाल,  विस्तृत,  प्रचंड
  • big - मोठा,  विशाल,  प्रौढ,  महत्वाचा,  उदार,  गर्विष्ठ,  बढाईखोरपणे
  • wholesale - घाऊक विक्री,  घाऊक विक्रीने दिलेला,  घाऊक विक्रीने

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use