No direct marathi meaning for the english word 'behold' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • look - च्याकडे डोळे वळवणे,  च्याकडे दृष्टी फेकणे,  दृष्टीक्षेप टाकणे,  तपासणे,  निरीक्षण करणे,  दिसणे,  दृष्टीक्षेप
  • see - पाहणे,  पाहू शकणे,  स्पष्ट दिसणे,  (पत्र,  इवरुन)समजणे,  अनुभव असणे,  भेटणे
  • eye - डोळा,  दुष्टी,  सुईचे नाक,  रोपटयावरील कोंब,  च्यावर नजर ठेवणे
  • sight - पाहण्याची शक्ती,  दृष्टी,  दर्शन,  दृश्य,  देखावा,  दृष्टीचा टप्पा,  हास्यास्पद दिसणारी व्यक्ती (ध्यान)दृष्टिकोन
  • view - दृष्‍टीचा टप्पा,  दृष्टीपथ,  देखावा,  दृश्य,  पाहण्याची संधी,  मनात केलेले अवलोकन,  काही पाहून इ. ठरवलेले मत

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use