No direct marathi meaning for the english word 'appeal' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • call - आरोळी ठोकणे,  ओरडणे,  नाव देणे,  म्हणणे
  • touching - हद्यस्पर्शी,  मन हेलावणारा,  कळवळा आणणारा
  • Attraction - आकर्षित करण्याची शक्ती,  आकर्षण,  प्रलोभन
  • invoke - विशेषतः ईश्वराचा मदतीसाठी धावा करणे,  जादूने किंवा मंत्राने भूत-पिशाच्चादी दुष्टयोनींना आवाहन करणे,  कळकळीने विनंती करणे,  कायद्याचे कलम जारी करणे

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use