No direct marathi meaning for the english word 'afar' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • away - एखाद्या गोष्टीपासून काही अंतरावर,  दूर,  लांब,  सतत,  एकसारखा
  • way - रस्ता,  मार्ग,  गल्ली,  काही करण्याचा मार्ग (रीत),  दिशा,  चालीरिती,  वैयक्तिक गुण किंवा स्वभाव
  • wide - रुंद,  विस्तीर्ण,  (नेत्र इ.) पूर्ण विस्फारलेला,  मुद्द्याला सोडून,  च्यापासून फार दूर,  धूर्त,  चाणाक्ष
  • navigator - (विमान, जहाज, इ) चालवणारा,  कुशल दर्यावर्दी
  • Sailor - खलाशी,  ज्याला समुद्र प्रवास लागत नाही (खूप लागतो)असा मनुष्य
  • aloof - स्वभावाने थंड आणि अंतर राखणारा,  अलिप्त,  तुटक,  कधी न मिसळणारा
  • seaman - नौ-सैनिक,  बोटी चालवण्याचे कौशल्य असलेला
  • mariner - खलाशी,  व्यापारी जहाजाचा कप्तान,  होकायंत्र
  • nautical - नाविकासंबंधीचा,  नाविक

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use