No direct marathi meaning for the english word 'To wave over or around' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'To wave over or around'
  • Wave long दीर्घलहरी
  • Wave length दोन लहरींमधील अंतर
  • Shock wave अणुस्फोटामुळे किंवा स्वनातीत वेगाने जाणार्‍या विमानामुळे उत्पन्न होणारा आत्यंतिक तीव्र असा हवेच्या दाबाचा प्रदेश
  • Short wave १० ते १०० मीटर्स वेव्हलेंग्थ असणारी विद्युल्लहर
  • Carrier wave बिनतारी तारायंत्राचे जलद हेलकावे
  • Wave-length एका लहरीच्या शिखेपासून दुसर्‍या लहरीच्या शिखेपर्यंतचे अंतर
  • To wave over or around ढाळणे
  • Sound wave ध्वनिलहर
  • Wave short लघुलहरी

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use