No direct marathi meaning for the english word 'Sight payment' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Sight payment'
 • Sight payment विपत्राचे तात्काळ पैसे मिळण्याची व्यवस्था
 • Sight bill 1. दर्शनी हुंडी    2. दर्शनी विपत्र
 • To catch sight of someone or something 1. दृष्टीस पडणे    2. नजरेत येणे
 • Sight draft 1. दर्शनी हुंडी    2. सादर केल्यानंतर ताबडतोब पैसे मिळतील अशी हुंडी
 • At sight धनादेश, हुंडी वा तत्सम हजर केल्याबरोबर त्याचे पैसे अदा करणे
 • Bill of sight देखत मालनोदपत्र
 • After sight दर्शनोत्तर
 • Sight payment विपत्राचे तात्काळ पैसे मिळण्याची व्यवस्था
 • Documentary against payment प्रश्नोत्तर दस्तए॓वज देय
 • Payment order भुगतान आदेश
 • Terms of payment प्रदानाच्या अटी
 • Payment bill प्रदानोत्तर दस्तऐवज विपत्र
 • Stop payment धनादेश काढणार्‍याने त्या धनादेशाची रक्कम धनादेश घेऊन येणार्‍याला देऊ नये अशा अर्थाची केलेली सुचना
 • Balance of payment देशाच्या जमाखर्चाचा ताळेबंद
 • Deferred payment स्थगित प्रदान
 • Payment by results कामानुसार वेतन
 • Down payment तत्स्थान प्रदान

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use