No direct marathi meaning for the english word 'Carrier wave' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Carrier wave'
 • Wave long दीर्घलहरी
 • Wave length दोन लहरींमधील अंतर
 • Shock wave अणुस्फोटामुळे किंवा स्वनातीत वेगाने जाणार्‍या विमानामुळे उत्पन्न होणारा आत्यंतिक तीव्र असा हवेच्या दाबाचा प्रदेश
 • Short wave १० ते १०० मीटर्स वेव्हलेंग्थ असणारी विद्युल्लहर
 • Carrier wave बिनतारी तारायंत्राचे जलद हेलकावे
 • Wave-length एका लहरीच्या शिखेपासून दुसर्‍या लहरीच्या शिखेपर्यंतचे अंतर
 • To wave over or around ढाळणे
 • Sound wave ध्वनिलहर
 • Wave short लघुलहरी
 • Common carrier माल व प्रवासी यांच्या वाहतुकीची व्यवस्था करणारी व्यक्ती कंपनी
 • Craft-carrier विमानवाहू युद्धनौका
 • Carrier wave बिनतारी तारायंत्राचे जलद हेलकावे
 • Carrier's risk वाहकाची जोखीम
 • Carrier pigeon निरोप पाठविण्यासाठी उपयोगी पडणारे कबूतर

English - Marathi Dictionary Search

Browse English to Marathi Words


2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use