Meaning of 'Miss'

  • मारणे, भेटणे, धरणे, आढळणे, पोचणे, पाहणे, इ. बाबत चुकणे
  • वेळेवर न पोहचणे
  • न सापडणे
  • हरवला आहे अशी जाणीव होणे
  • दूर गेल्याने राहूनराहून आठवण होणे
  • चुकणे
  • अपयश

Related Phrases

  • To miss 1. चुकल्याचुकल्यासारखे होणे    2. हुकणे
  • To miss the way वाट चुकणे

Synonyms


Browse English to Marathi Words


English - Marathi Dictionary Search

Tags: Marathi Meaning of Miss, Miss Meaning, English to Marathi Dictionary, Miss Marathi Meaning

2015. MarathiDictionary.Org / Marathi to English / English to Marathi / Terms of Use